Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2019 r. - komu przysługuje i ile wynosi?

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie rodzinne uregulowane w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Komu przysługuje?

Zgodnie z przepisami tej ustawy specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia/pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym albo z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.              

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje także rolnikom, w przypadku  zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego, a także małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym, we wskazanym wyżej celu.

W celu ustalenia prawa do zasiłku przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy, który trwa od listopada do października następnego roku (od 01.11.2017 r. do 31.10.2018)

W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016.

Kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje gdy:

 1. Osoba sprawująca opiekę:
  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalnego-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  3.  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 3. Na osobę wymagającą opieki inna osobą ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 4. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
 5. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Opracowano na podstawie:

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2018 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 134
10 grudnia 2018 12:33 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2018 12:33 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2018 12:31 Rafał Gaik - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl