Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji ze względu na szczególne okoliczności
Przyznanie zasiłku okresowego, podobnie jak zasiłku stałego, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Jego beneficjentem może być osoba samotnie gospodarująca i rodzina (nie osoba w rodzinie jak przy zasiłku stałym). O wsparcie należy się zwrócić do ośrodka pomocy społecznej.

Zasiłek przysługuje ze względu na szczególne okoliczności, tylko przykładowo wymienione przez ustawę (długotrwała choroba, bezrobocie czy niepełnosprawność). Każda trudna sytuacja, połączona z niemożliwością jej samodzielnego przezwyciężenia, uprawnia do otrzymania tego świadczenia. Ośrodek pomocy społecznej ma więc dużą swobodę przy przyznawaniu zasiłku okresowego. Przyznanie tej formy wsparcia zależy w gruncie rzeczy od spełnienia ogólnych warunków udzielenia pomocy społecznej. Jednym z nich jest sytuacja finansowa. Maksymalna kwota zasiłku dla osoby samotnie gospodarującej jest równa  różnicy między kryterium dochodowym (dla osoby samotnej wynosi ono 701 zł, a dla rodziny 528 zł;) a dochodem starającego się o pomoc, ale nie więcej niż 418 zł miesięcznie. Zasiłek nie może być jednak niższy niż 50 proc. różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem. Nie można jednocześnie pobierać zasiłku okresowego i emerytury lub renty. Przykład Czteroosobowa rodzina uprawniona do zasiłku okresowego wykazała dochód 1000 zł. Minimalną kwotę świadczenia oblicza się następująco: 528 (kryterium dochodowe) x 4 osoby = 2112 zł – 1000 zł= 1112 zł x 50% = 556 zł Wyliczona w przykładzie kwota to zasiłek minimalny. Kwota zasiłku, jaką może otrzymać potrzebujący  pomocy, ustalana jest  w przedziale od kwoty minimalnej (patrz wynik obliczeń w przykładzie) do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem. O tym więc, czy zasiłek ten będzie przyznany w rozmiarze wyższym bądź niższym, decyduje ośrodek pomocy społecznej, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i zdrowotną uprawnionego oraz członków jego rodziny, postawę świadczeniobiorcy, jego obiektywne możliwości wyjścia z kryzysu oraz elementy subiektywne – chęć i aktywność w rozwiązaniu swej trudnej sytuacji życiowej. Przyznana kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł. Minimalne kwoty zasiłku okresowego mogą zostać jednak podwyższone przez radę gminy uchwałą, na przykład   poprzez podwyższenie przelicznika – 50 proc., przez który przemnaża się różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a uzyskanym przez wnioskodawcę dochodem. Jeżeli rada gminy skorzysta ze swego uprawnienia, jej uchwała będzie miała pierwszeństwo zastosowania przed ustawą. Będzie musiała ją stosować. Jak wynika z nazwy zasiłku, jest on przyznawany na określony czas. Ustawodawca nie wprowadził w tej kwestii ograniczeń. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek, ustala więc ośrodek pomocy społecznej w zależności od okoliczności.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2019 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 150
01 października 2019 12:53 (Rafał Gaik) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2019 12:53 (Rafał Gaik) - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2019 10:55 (Rafał Gaik) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.