Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Wniosek na pierwsze dziecko (tzn. uwzględniamy dochód rodziny)

Świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze dziecko przysługuje:

  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł
  • jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł

Dochód ustalany jest na takich samych zasadach, jak w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem przypadków utraty oraz uzyskania dochodu.

Ustalając dochód rodziny w okresie 2017/2018 rokiem bazowym jest rok 2016 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2016 do nadal).

Ustalając dochód rodziny w okresie 2018/2019 rokiem bazowym jest rok 2017 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2017 do nadal).

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

  • osoby przebywającej w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
  • osoby rozwiedzionej – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
  • wdowy/wdowca – akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty:

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2019 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 50
21 maja 2019 14:10 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2019 14:06 Rafał Gaik - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl