Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Wymagane dokumenty

Wniosek na pierwsze dziecko:

1.oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – (oświadczenie wyłącznie w przypadku osiągania dochodów nieopodatkowanych).

2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustala jest prawo do świadczenia wychowawczego

4. Alimenty:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

5. Dochód utracony:

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.

6. Dochód uzyskany:

 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Wzór zaświadczenia określającego wysokość dochodu uzyskanego

7. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek na drugie i następne dziecko/dzieci:

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

 • osoby przebywającej w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
 • osoby rozwiedzionej – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
 • wdowy/wdowca – akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
 • odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz danego dziecka, na które strona ubiega się o świadczenie wychowawcze – wyłącznie w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (z wyłączeniem sytuacji wskazanych w ustawie).
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2019 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 42
21 maja 2019 14:14 Rafał Gaik - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2019 14:14 Rafał Gaik - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl