Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

Nabór osób biernych zawodowo lub bezrobotnych długotrwale na szkolenia z projektu unijnego - zapraszamy do kontaktu
Zatrzymaj banner przewijany

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – 1 ETAT

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PNIEWACH

PNIEWY 28 lok. 3

05-652 PNIEWY

tel. (48) 668-64-85                                                         e-mail: gops.pniewy@interia.pl

fax (48) 668-64-85

Pniewy, dnia 09.04.2019 r.

GOPS.110.3.2019

 

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                                        o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym                       do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 etat.

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy.

2. Stanowisko pracy:

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach.

3. Wymagania niezbędne (formalne):

a) posiadanie wykształcenia minimum średniego;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) znajomość regulacji prawnych: ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm. oraz ustawy z dnia 7 września    2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.               554 ze zm.);

e) obywatelstwo polskie;

f) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

g) nieposzlakowana opinia. 

4. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);

b) znajomość ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U.                        z 2017 r., poz. 1832 ze zm.);

c) znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.);

d) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.); 

e) znajomość ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.);

f) znajomość ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 973);

g) znajomość uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start”;

h) odporność na stres, umiejętność planowania czasu pracy i działań, samodzielność      i komunikatywność.

5. Zakres zadań na stanowisku:

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w szczególności poprzez udział                 w szkoleniach oraz samokształcenie.

 

Do zadań należy w szczególności:

 

a) przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, opiekuńcze, świadczenia „Za życiem”, o kartę dużej rodziny i z funduszu alimentacyjnego;

b) sprawdzanie wniosków pod względem formalnym, merytorycznym wraz                         z wprowadzaniem ich do systemów komputerowych;

c) dokonywanie kwalifikacji uprawnień osób, na podstawie złożonych dokumentów;

d) prowadzenie niezbędnych rejestrów;

e) sporządzanie sprawozdań z wydatków, planów i zapotrzebowania środków                      na wypłaty i realizację zadań;

f) przygotowywanie projektów zaświadczeń, pism w sprawach, decyzji i postanowień;

g) prowadzenie korespondencji w sprawach;

h) archiwizowanie dokumentów i przekazywanie ich do archiwum;

i) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

j) zastępowanie pod nieobecność osoby ds. świadczeń wychowawczych;

k) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

l) prowadzenie spraw zaopatrzenia w sprzęt, materiały, pomoce biurowe i herbatę dla pracowników ośrodka;

6. Informacja o warunkach pracy:

a) wymiar czasu pracy: 1 pełny etat, umowa o pracę na zastępstwo.

b) miejsce pracy: w pokoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach               w budynku Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy. Pracownik odbywa delegacje służbowe w sprawach szkoleniowych i podopiecznych poza teren Gminy Pniewy.

7. Wymagane dokumenty:

a) CV (curriculum vitae);

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku nr 1, poniżej do pobrania);

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach).

e) oświadczenie (w załączniku nr 2, poniżej do pobrania):

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

- o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WAŻNE

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych                   (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 902 ze zm.), poświadczoną własnoręcznym podpisem osoby aplikującej.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy i pocztą                       na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach,                                                Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy do czasu wyłonienia osoby na stanowisko, podane na BIP Pniewy i BIP GOPS Pniewy w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie                             z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH”.

Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr telefonu (48) 668-64-85.

Wyniki naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach zostaną upowszechnione                w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pniewy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach oraz Urzędzie Gminy Pniewy.

Osoby, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia zobowiązane będą do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy na proponowanym stanowisku, a osoby niepełnosprawne - dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów                         o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych                 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wynosił  mniej niż 6%.  

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                           o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.)   informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28/3, 05-652 Pniewy.                Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez:

  1. e-mail: gops.pniewy@interia.pl;
  2. telefonicznie: (48) 668-64-85;
    1. pisemnie na adres siedziby administratora: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28/3, 05-652 Pniewy.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Tomasza Karolczuka, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS Pniewy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie                                             art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione                  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo                    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym                                              w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;

Pniewy, dnia 09.04.2019 r.

                                                                                              Kierownik
                                                                               Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

                                                                                    Społecznej w Pniewach
                                                                                     Bogusława Kawecka

Data wytworzenia dokumentu: 09-04-2019r.
Dokument wytworzony przez: Dział Pomocy Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kierownik GOPS Bogusława Kawecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2019 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Gaik
Ilość wyświetleń: 97
11 kwietnia 2019 09:01 Rafał Gaik - Dodanie załącznika [zalacznik__nr_2_oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 09:00 Rafał Gaik - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__kwestionariusz_osobowy_przy_naborze.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 09:00 Rafał Gaik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl